Διευθυντής Εργοστασίου σε Μονάδα στο Εξωτερικό

Η εταιρία Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2ο χλμ. επαρχιακής οδού Ψαχνών – Πολιτικών (περίπου 100 χλμ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, καθώς και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση μηχανολόγου / χημικού μηχανικού Τεχνολογίας Τροφίμων / μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή με συναφή αρμοδιότητα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΜΒΑ θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών αντίστοιχη διευθυντική θέση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook)
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση τεχνικών έργων μικρής κλίμακας
 • Υψηλό επίπεδο τεχνικής αντίληψης
 • Άμεση διαθεσιμότητα για μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
 • Επιθυμητά προσόντα / χαρακτηριστικά:
 • Ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση ομάδας
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Άριστη επικοινωνία, οργάνωση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
Αρμοδιότητες θέσης:
 • Ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των αποθηκών υλών και υλικών
 • Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διοίκηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών
 • Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των χώρων παραγωγής
 • Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους και του προγράμματος παραγωγής
 • Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
 • Καθορισμός ετήσιων στόχων στελεχών και επίβλεψη αυτών
 • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού παραγωγής
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας
 • Εφαρμογή των διαδικασιών του ομίλου για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Δημιουργία νέων διαδικασιών όπου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου σε συνεργασία με τη μητρική εταιρία και έλεγχος αυτών κατά την εφαρμογή τους
 • Δημιουργία ετήσιου CAPEX
 • Παρακολούθηση ημερήσια και μηνιαία των KPI
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
Αποστολή Βιογραφικών έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης: "ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά.

Τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
θα απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου.