Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2ο χιλ Επαρχιακής Οδού Ψαχνών - Πολιτικών (περίπου 100 χιλ από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, καθώς και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Οικονομικά/Λογιστική/Χρηματοοικονομικά.
• Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδιαίτερα MBA, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). 
• Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook).
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου βιομηχανικού ομίλου ή σε εταιρίες ορκωτών λογιστών-ελεγκτών.
• Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα systems management είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
• Ευχέρεια συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό. 
• Γνώση των λογιστικών πρακτικών και διαδικασιών με αποδεδειγμένες ερευνητικές ικανότητες. Γνώση και εμπειρία των IFRS θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
• Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό πνεύμα, αντικειμενικότητα, διακριτικότητα και εχεμύθεια.

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
• Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο 
• Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση 

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση  αναγράφοντας στην θέση θέμα του e-mail "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά