Ανάδειξη της Παλίρροια Α.Ε. ως «Διαμάντι της Ελληνικής Οικονομίας 2018»