Ανάδειξη της Παλίρροια Α.Ε. ως Top Industrial Export Company