Ανάδειξη της Παλίρροια Α.Ε. ως Greek Business Champion 2016