Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαχείρισης Πολιτικών Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Παλίρροια Α.Ε.