Επίσκεψη Εμπορικών και Οικονομικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στην Παλίρροια Α.Ε.